advertiser

Tin tức

THÔNG BÁO Danh sách tài sản, công cụ dụng cụ hủy và thanh lý năm 2021

Ngày đăng: 15/01/2021 - Lượt xem: 61

THÔNG BÁO

Danh sách tài sản, công cụ dụng cụ hủy và thanh lý năm 2021

 

 
   

Ngày 15 tháng 01 năm 2021 Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm Phát triển nông thôn đã họp và thống nhất đề nghị bán thanh lý tài sản và hủy một số tài sản, công cụ dụng cụ. Hội đồng thanh lý tài sản thông báo để toàn thể cán bộ người lao động trong Trung tâm có nhu cầu thì đăng ký mua (có danh sách tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý và hủy kèm theo).

Đề nghị Tổ Công đoàn tổng hợp danh sách đăng ký mua tài sản gửi về Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm.

- Trường hợp có nhiều người đăng ký mua cùng một tài sản thanh lý: hội đồng tổ chức bán đấu giá, ai trả giá cao hơn sẽ được mua tài sản đó. 

- Trường hợp chỉ có một người mua và giá trả cao nhất vẫn thấp/cao hơn giá niêm yết: Thực hiện bán cho người duy nhất đó theo giá đăng ký mua.

- Trường hợp tài sản thanh lý và dự kiến hủy không có ai đăng ký mua: giao cho phòng Tổng hợp tiến hành hủy tài sản, công cụ dụng cụ.

- Căn cứ vào danh sách và giá đăng ký mua, phòng Tổng hợp có trách nhiệm lập phiếu thu nộp tiền về Trung tâm. Căn cứ theo phiếu thu của bộ phận Kế toán, Phòng Tổng hợp sẽ tiến hành bàn giao tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý cho người mua và xác nhận để bảo vệ cho mang tài sản thanh lý ra khỏi Cơ quan.

Danh sách đăng ký gửi về Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm (qua phòng Tổng hợp) trước ngày 01/02/2021 để tổ chức bán thanh lý.

 

/uploads/imgdetail/files/danh%20s%C3%A1ch%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n%2C%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20thanh%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20h%E1%BB%A7y.xlsx

 

 

TM.HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Nguyễn Mai Hương

 

 

Danh mục tin tức

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/