advertiser

Hoạt động

Xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 23/06/2014 - Lượt xem: 1360

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện có tính chiến lược trong giai đoạn cả nước đang đẩy nhanh tiến trình CNH – HĐH. Sau nhiều năm tiến hành các hoạt động thí điểm xây dựng NTM, ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Với chức năng nghiên cứu và tư vấn, ngay từ khi được thành lập vào năm 2006, Trung tâm PTNT đã đảm nhận vai trò tư vấn trong Chương trình thí điểm xây dựng NTM cấp thôn, bản giai đoạn 2007 – 2009 do Bộ NN&PTNT chỉ đạo triển khai. Trong giai đoạn này, Trung tâm cũng tham gia nghiên cứu, đề xuất các nội dung chuẩn bị cho việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM và chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

Một số hoạt động nghiên cứu đã triển khai

 

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Đề án NTM tại 46 xã thuộc tỉnh Cao Bằng (2013);

Đánh giá tác động của các chính sách xây dựng NTM ở Việt Nam (2012 – 2013).

Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ triển khai chương trình Nông thôn mới tại 20 xã được lựa chọn tại tỉnh Cao Bằng (2012);

Nghiên cứu kinh nghiệm huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng NTM nhằm đề xuất cơ chế, chính sách áp dụng cho xây dựng NTM (2011);

Tổng kết kết quả 2 năm thực hiện NTM về phát triển kinh tế gắn với tổ chức sản xuất, chuyển dịch lao động và nâng cao thu nhập tại 11 xã điểm NTM của Ban Bí Thư

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế chính sách huy động nội lực từ người dân vùng miền núi phía Bắc tham gia xây dựng NTM (2010);

Tư vẫn hỗ trợ phát triển tổ chức hoạt động kinh tế - sản xuất tại một số xã điểm Nông thôn  mới (Trà Vinh, Kiên Giang, Nam Định) (2010)

Tư vấn xây dựng kế hoạch cộng đồng cấp thôn, bản và  NTM cấp thôn, bản (2007);

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách phát triển nông thôn Việt Nam (2006-2007);

Các đề tài đều được hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá và đã đóng góp nhiều cho Trung ương cũng như các địa phương trong xây dựng và ban hành cách chính sách xây dựng NTM.

 

Hợp tác quốc tế trong xây dựng NTM

 

Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, Trung tâm đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn tại Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Philippin về chủ đề phát triển nông thôn, huy động nguồn lực cộng đồng, mô hình làng mới, chương trình mỗi làng một nghề… Trung tâm cũng hợp tác với các tổ chức quốc tế như FAO, World Bank, IFAD, Asia Foundation, CEEVN… trong các hoạt động liên quan trực tiếp đến xây dựng NTM ở Việt Nam.

 

© 2014 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn

Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37624190/91 - Fax: (84-4) 37624193

Email: hanhchinhrudec@gmail.com - Website: http://rudec.gov.vn/